^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

News

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Milośników Czeladzi

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Milośników Czeladzi_6

W dniu 16 listopada 2015 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi. Przewodniczący stowarzyszenia - Antoni Krawczyk - przedstawił sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu za lata 2011 - 2015. Swoje sprawozdanie przedstawiła również Komisja Rewizyjna. Po dyskusji nad sprawozdaniami i zgłoszeniu przez uczestników wniosków do działalności w następnej kadencji, walne zebranie członków SMCz jednogłośnie przyjęło oba sprawozdania i udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium. W trakcie obrad podjęto również uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Członka SMCz Pani Agnieszce Sadowskiej - Boroński oraz o nadaniu tytułu Honorowego Członka Zarządu SMCz Panu Arturowi Rejdakowi, wieloletniemu członkowi władz stowarzyszenia. Zgodnie z porządkiem obrad, przeprowadzono następnie wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej na następną kadencję. Po ogłoszeniu wyników głosowania ukonstytułował się Zarząd SMCz na lata 2015 - 2019 w następującym składzie:
 
Przewodnicząca: Ewa Ambroży.
Zastępcy Przewodniczącej: Antoni Krawczyk, Marek Gawron.
Sekretarz: Agnieszka Dzienia.
Skarbnik: Bożena Plutecka.
Członkowie Zarządu: Maciej Żymirski, Rozalia Soćko.
 
Komisja Rewizyjna w następującym składzie:
Przewodniczący: Ryszard Gwiazda.
Członkowie: Jacek Dziedzic, Jerzy Nowak.
Zastępcy Członków: Jerzy Polakowski, Wiesława Świech.
 
Na zakończenie obrad podziękowano ustępującym członkom Zarządu minionej kadencji kol. Antoniemu Krawczykowi i Arturowi Rejdakowi za dotychczasową wieloletnią pracę w stowarzyszeniu i jego władzach. Nowo wybrany Zarząd oraz wszystkich zebranych zaproszono do pamiątkowych fotografii.
 

Walne zabranie sprawozdawczo - wyborcze

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi zaprasza członków na walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze, które odbędzie się 16 listopada 2015 r. o godz. 16.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej  im. Marii Nogajowej w Czeladzi przy ul. 1 Maja 27.

Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi laureatem grantu

tu_mieszkam_tu_zmieniam_grant_2015_4"Czeladzianie na salonach" to projekt Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi, który został wyróżniony w II edycji ogólnopolskiego konkursu Banku Zachodniego WBK "Tu mieszkam, tu zmieniam". Województwo śląskie zgłosiło 211 projektów, z których jury w osobach: prezesa Banku Zachodniego WBK Mateusza Morawieckiego, prezesa Fundacji BZ WBK Elizy Dzwonkiewicz, aktora Kuby Wesołowskiego oraz redaktora naczelnego dziennika "Polska the Times" Pawła Siennickiego nagrodziło 29 projektów.

16 września w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs, podczas której reprezentanci zwycięskich organizacji odebrali dyplomy i umowy grantowe. SMCz reprezentowała Beta Marcinkowska wieloletni członek Stowarzyszenia i pomysłodawczyni projektu.

Do uczestnictwa w projekcie zostanie zaproszona młodzież z czeladzkich gimnazjów zainteresowana filmem i fotografią. Ich zadaniem będzie zrealizowanie krótkich filmów lub fotoreportaży ukazujących w niebanalny sposób wybitnych czeladzian, np. Czesława Słanię, Zygmunta Szkocnego, Henryka Kuźniaka, Janusza Domagalika, Marka Sikorę, Ilonę Kuśmierską oraz przedstawicieli młodszego pokolenia, np. Łukasza Konopkę.

Celem projektu będzie promocja i upamiętnienie postaci, które wywarły pozytywny wpływ na mieszkańców Czeladzi i przyczyniły się do rozsławienia naszego miasta w kraju oraz za granicą. Mamy także nadzieję, że uda się zbudować wspólnotę międzypokoleniową (członkowie Stowarzyszenia - nauczyciele - młodzież) oraz rozbudzić zainteresowanie gimnazjalistów historią Małej Ojczyzny.

Projekt rozpocznie się w styczniu i potrwa do maja 2016 r., kiedy to profesjonalne jury dokona oceny zrealizowanego materiału i wybierze najlepsze prace będące podsumowaniem programu.

Ogólnopolski Zjazd Regionalistów Polskich nad Odrą

zjazd_reg_092015_3Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi  uczestniczyło w Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów Polskich nad Odrą (11-13 września). Uczestnikami trzydniowego zjazdu byli liderzy towarzystw regionalnych z terenu całego kraju i przedstawiciele samorządów terytorialnych. Nasze Stowarzyszenie reprezentowała Ewa Ambroży - sekretarz Zarządu, członek Komisji Rewizyjnej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP.

Głównym organizatorami spotkania był  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego a współorganizatorem Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP. Zjazd obywał się w siedemdziesiątą rocznicę odzyskania Ziem Zachodnich i Północnych oraz dwudziestą piątą rocznicę odrodzenia ruchu regionalistycznego w Polsce. Zjazd był poświęcony kulturotwórczej roli regionalnych towarzystw w kręgu lokalnej społeczności.

Regionaliści mieli okazję poznać wiele miejscowości Dolnego Śląska, w których współpraca między stowarzyszeniami i samorządami lokalnymi układa się nadzwyczaj owocnie. Wizyty w tych miastach i miasteczkach były okazją do poznania ich  atrakcji turystycznych (m.in. bazylika w Legnickim Polu,  XV-wieczny  kościół  w Kościelcu - dawny ewangelicki kościół ucieczkowy budowany na wzór świątyń pokoju, Zamek Piastowski w Legnicy, bazylika p. w. św. Jadwigi w Trzebnicy, pocysterski zespół klasztorny w Lubiążu), spotkań z przedstawicielami miejscowych towarzystw regionalnych i rozmów  z przedstawicielami samorządów na temat współpracy z miejscowymi aktywistami - regionalistami. Obrady toczyły się też w Sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego, Urzędzie miasta w Trzebnicy, w Zamku Książąt Głogowskich,  Hotelu Papieskim na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.

Zaproszenie na prezentację

Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi oraz Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają na prezentację multimedialną Dariusza Jurka z Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego pt. "Zagłębiowska wieś na Syberii", która odbędzie się 24 listopada 2014 r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czeladzi, ul. 1 Maja 27.

X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych

10kongres_2014_13W dniach 11-12 września 2014 r. w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy obradował X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej, w którym uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi - Antoni Krawczyk i Ewa Ambroży. Organizatorem Kongresu było Towarzystwo Miłośników Bydgoszczy (najstarsze, bo 123 letnie towarzystwo regionalne w Polsce) przy ścisłej współpracy z lokalnymi władzami.

W Kongresie brało udział blisko 300 osób reprezentujących stowarzyszenia regionalne z całej Polski. Wokół nadrzędnego hasła Kongresu - "Regionalizm polski  25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa" skonstruowany był program zarówno obrad, jak i  imprez towarzyszących.

Delegaci mieli okazje poznać Bydgoszcz: zwiedzali miasto, instytucje kultury i uczelnie, podziwiali zabytki. Nam udało się zobaczyć nową Bibliotekę Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Stare Miasto, uczestniczyliśmy w odsłonięciu pamiątkowej tablicy na nabrzeżu Kanału Bydgoskiego, któremu nadano imię Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Zaproszeni zostaliśmy również do zwiedzenia siedziby władz miasta, która znajduje się w starym zabytkowym budynku i na spotkanie w wiekowym Hotelu "Pod Orłem". Braliśmy udział w dyskusjach panelowych w placówkach nauki i kultury: z "Praktyczną realizacją edukacji regionalnej dzieci i młodzieży" zapoznawał się A. Krawczyk a  E. Ambroży - z "Muzealnym potencjałem wiedzy o regionalizmie".

Uroczysta inauguracja Kongresu miała miejsce w Operze Nova a uczestniczyli w niej licznie przedstawiciele ministerstw, władz wojewódzkich, sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, władze Bydgoszczy i reprezentanci zaprzyjaźnionych z Towarzystwem organizacji pozarządowych i instytucji kultury. W części oficjalnej odznaczeniami wyróżniono zasłużonych regionalistów. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i certyfikaty potwierdzające udział w Kongresie. W części artystycznej wysłuchaliśmy koncertu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Pomorskiej.

Ważnym punktem Kongresu była msza w intencji polskich regionalistów w Bydgoskiej Katedrze pw. Św. Marcina i Mikołaja.

Druga część Kongresu to dzień Konferencji, obejmujący pięć sesji, w tym jedna - najważniejsza! -  obejmowała odnowienie Karty Regionalizmu Polskiego oraz podjęcie rezolucji X Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych. Wieczór drugiego dnia Kongresu zakończył się udziałem w koncercie w Filharmonii Pomorskiej "Ofiarom wszystkich wojen" inaugurującym 52. Bydgoski Festiwal Muzyczny - Musica Antiqua Europae Orientalis.

Po zakończeniu obrad Kongresu odbyło się IV Walne Zgromadzenie Zwyczajne Delegatów Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej. W czasie obrad podsumowano pracę Rady Krajowej RP za okres 4 lat, wybrało nowe władze i podjęło uchwały. Członkiem  Komisji Rewizyjnej RK została wybrana Ewa Ambroży - sekretarz SMCz.

Antoni  Krawczyk. Przewodniczący Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi

Copyright 2023  Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi